2014/11/24

this is all I need
Przemierzanie zatłoczonych Katowickich ulic L-ką, klasa maturalna i nauczyciele zapewniający, że matury na pewno nie zdamy, praca zajmująca całe weekendy i deszczowo-ciemny listopad nie sprzyjają robieniu zdjęć. To najtrudniejszy okres w roku na tego typu aktywność. Jest zimno, wilgotno i do tego po godzinie 15 myślimy za ile godzin pójdziemy znowu spać bo już coraz mniej widno. Robię się aspołeczna i w wolnej chwili nie wychodzę spod koca i nie opuszczam książki ( a to, że jest to obowiązkowa lektura do matury uważam za zło konieczne ale chwilowe ). Myślę, że lada moment przyjdą lepsze czasy.. Spadnie śnieg, pójdziemy na świąteczne zakupy, zaszyjemy się gdzieś na cynamonowo-piernikowe latte, poczytamy te "lepsze" powieści i przemyślimy ile w tym roku udało nam się osiągnąć. Ale póki tego "lepszego" czasu nie ma pocieszam się nowymi botkami i tak oto ratuję bloga od całkowitej zagłady nudą.

Katowice drive crowded streets in learning-car, class final award and teachers to ensure that high school is definitely not we pass the work dealing with the whole weekend and rainy-dark November are not conducive to taking pictures. This is the most difficult time of year for this type of activity. It's cold, wet and this at a time of 15 hours for how much we think we will go back to sleep because I have less and less is light. I get a free moment antisocial and do not go out from under the blanket and do not leave the book (and the fact that it is a must-read for high school, I think as a necessary evil but temporary). I think that at any moment will come better days .. Falling snow, we go Christmas shopping, cocoon somewhere in the cinnamon-gingerbread latte, read this "better" if thinking novels and this year we have achieved. But while the "better" time does not console myself with the new ankle boots and so here I am saving the blog of the total destruction of boredom.

2014/11/15

dzky. backpack


blouse second hand / jeans second hand / vest Wrangler / backpack dzky. 


Podobno sami siebie znamy najlepiej. Ciekawa teza jednak na pewno spotkaliście się z sytuacją kompletnie odwrotną. Kiedy w złości nie znany Ci człowiek obrzucając Cię obelgami w korku samochodowym trafił z jakąś celną uwagą, kiedy mama wytykała wam wasze brudy albo zebraliście komplement od przypadkowej osoby w barze. Cały czas możemy zbierać informację o tym jacy jesteśmy. Ja dostając urodzinowy prezent od moich przyjaciółek dowiedziałam się jak dobrze mnie znają i jak drobiazgowa jestem. Worek z dzisiejszego wpisu to jeden z najbardziej trafionych prezentów w moim życiu. Oglądając Project Runway kibicowałam Maciejowi Sieradzkiemu i mimo chodem w rozmowie kiedyś "przy okazji" rzuciłam, że chciałabym mieć od niego jako pierwszego polskiego projektanta jakiś drobiazg, t-shirt czy coś w tym stylu. Oszalałam kiedy dostałam ten worko - plecak na urodziny od dziewczyn! A jak wam się podoba? 

Supposedly themselves know best. Interesting thesis but certainly met the situation completely reversed. When anger is not known to you man throwing insults you hit a car in a traffic jam with some customs attention, when my mother reproached you have gathered your dirty laundry or a compliment from a random person at the bar. All the time we collect the information about who we are. I am getting a birthday present from my friends I found out how well they know me and how meticulous I am. Backpack of today's entry is one of the most trafiony gifts in my life. Watching Project Runway cheering Maciej Sieradzky and despite the plunge in an interview once "accidentally" threw, I'd like to have him as the first Polish designer some trifle, a t-shirt or something like that. I supposed when I got this backpack for my birthday from the girls! And how do you like?

2014/11/10

Sneak PeakWięc tak Kochani, zebrałam się w sobie i dołożyłam wszelkich starań aby w długi listopadowy weekend stworzyć nowe video. Ogromną przyjemnością stało się dla mnie wypróbowanie możliwości nagrywania nowego obiektywu. Teraz w każdej wolnej chwili będę sklejać materiał do kupy i postaram się go wam zaprezentować jak najszybciej! Tymczasem zostawiam was z małą zapowiedzią :)   

So Beloved, gathered himself and made every effort to ensure that the long November weekend to create a new video. Was a great pleasure for me to try out the possibility of recording a new lens. Now, in every free moment I'll stick stuff together and try to present it to you as soon as possible! Meanwhile, I leave you with a little sneak peak :)

2014/11/02

pithy

dress second hand - H&M / jacket second hand / bag Chanel / shoes Parfois

Zawszę z końcem października czuję żal. Nie chcę deszczowego listopada, to chyba jeden z najbardziej depresyjnych miesięcy. Ale tym razem w nowy miesiąc weszłam imprezową nocą, a wracając do domu spadły mi z nieba pieniądze ( i to 100 zł! ). Wczorajszy dzień spędziłam z moją kochaną rodzinką, a w niedziele odpoczywałam z chłopakiem. Październik był dość dziwnym okresem, podjęłam się wielu działań i narobiłam trochę głupot. Nie wiem od czego to zależy. Piękna słoneczna pogoda, złote liście, możliwość chodzenia w cienkich kurtkach czy to, że już jutro (!) zaczynam kurs prawa jazdy ale szalenie się ciesze na nadchodzące dni :)   

The end of October I always feel sorry for. I do not want a rainy November is probably one of the most depressive months. But this time the new month I went party-night, and coming home I fell from the sky money (and it is 100 zł!). Yesterday I spent with my loved my family, and on Sundays rested with my boyfriend. October was a very strange period, I made a lot of activities and I caused a little stupid. I do not know what it depends on. Beautiful sunny weather, golden leaves, the possibility of walking on thin jackets or is that tomorrow (!) I start driving course but I'm glad madly in the coming days :)